Badania laboratoryjne

PRD w Ełku Sp. z o. o. wykonuje prace laboratoryjne w terenie oraz w Laboratorium Zakładowym w siedzibie Spółki.

Prace w terenie:

 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach, wykopach oraz zasypkach
 • Oznaczenie modułu odkształcenia podbudowy zasadniczej i pomocniczej za pomocą płyty dynamicznej VSS
 • Wycinanie próbek nawierzchni asfaltowych

Prace w Laboratorium Zakładowym:

Grunty i podbudowy
 • Badanie geometrycznych właściwości kruszyw tj. kształtu ziaren, procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej i gęstości objętościowej gruntu
 • Analiza sitowa gruntu sypkiego
Mieszanki mineralno-asfaltowe
 • Badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Oznaczenie zawartości lepiszcza
 • Oznaczenie gęstości mieszanek mineralno-asfaltowych (zgodnie z wymaganymi normami)
 • Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni
 • Oznaczenie stabilności i odkształcenia
 • Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia
Emulsje asfaltowe
 • Oznaczenie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym
 • Oznaczenie indeksu rozpadu
 • Oznaczenie zawartości wody w emulsjach asfaltowych
Prefabrykaty betonowe
 • Badanie wytrzymałości
 • Badanie nasiąkliwości

Szczegółowych informacji na temat wykonywanych badań udzielają pracownicy Laboratorium Zakładowego.