Roboty drogowe

  • budowa i modernizacja dróg, ulic, placów i chodników,
  • roboty ziemne — wykonywanie wykopów i nasypów,
  • powierzchniowe utrwalanie dróg,
  • regeneracja nawierzchni bitumicznych,
  • stabilizacja oraz utwardzanie powierzchni gruntów żwirowych poprzez skropienie ich emulsją asfaltową,
  • remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno i na gorąco.

W sprawach zlecenia, zapytania cenowego, bądź przedstawienia kosztorysu wykonania robót prosimy o kontakt z Zarządem oraz Działem Technicznym.